Plattform

Innledning
Motmakt er en frihetlig sosialistisk, feministisk og direktedemokratisk organisasjon. Organisasjonen har jevnlige allmøter basert på direktedemokratiske strategier for å bestemme hva politikken vår skal være og hvordan vi kan gjennomføre den, helst gjennom direkte aksjon. Politikken til Motmakt er derfor i stadig utvikling. Organisasjonens politikk på bestemte områder beskrives i våre posisjonsdokumenter. Imidlertid ligger noen hovedpunkter til grunn for politikken vår. Disse punktene beskrives i denne plattformen. Enighet i plattformen er en forutsetning for medlemskap.

Direkte demokrati
Kapitalismen er et økonomisk fåtallstyre som staten beskytter og legger til rette for ideologisk, juridisk og med vold. Vi mener at sentralisert statsmakt aldri vil kunne representere arbeiderklassens interesser fullt ut, og den antikapitalistiske bevegelsen bør derfor organisere seg uavhengig av, og i opposisjon til, staten. Vi er for et folkestyre nedenfra og jobber for direkte demokrati basert på folkemøter. Dette innebærer et desentralisert styre med direktedemokratisk kontroll over arbeidsplasser, nabolag og øvrige samfunnsinstitusjoner.

Klassekamp
Kapitalismen har skapt et klassesamfunn bestående av to klasser med motstridende interesser. Overklassen, som eier kapital, og arbeiderklassen, som er nødt til å selge arbeidskraften sin. Motmakt er en frihetlig sosialistisk organisasjon. Sosialisme betyr kollektivt eierskap og demokratisk kontroll over økonomien, samtidig som individer har frihet til å organisere seg og bygge opp rettferdige samfunn gjennom gjensidig hjelp og solidaritet. Dette betyr at arbeiderne styrer egne arbeidsplasser og at viktige økonomiske beslutninger tas direktedemokratisk.

Feminisme
Vi lever i et patriarkalsk samfunn. Dette reproduserer et cisnormativt tokjønnssystem hvor mange mennesker opplever undertrykkelse. Denne undertrykkelsen foregår gjennom institusjonell vold på arbeidsplasser, i rettssystemet eller på fritiden og gjennom mikroaggresjoner i sosiale relasjoner. Patriarkatet opprettholdes i siste instans av blant annet statens vold mot mennesker som ikke definerer seg som menn. Motmakt jobber mot denne undertrykkelsen i det daglige og for et samfunn fritt for patriarkatet i alle sine former.

LHBTQIA+ *
Personer som skiller seg fra det som anses som normalen i seksuell orientering eller kjønnsidentitet, utsettes for diskriminering i dagens samfunn. Denne diskrimineringen skjer blant annet i møte med økonomiske institusjoner, statlige institusjoner og i mellommenneskelige relasjoner. Heteronormativitet opprettholdes gjennom skam, annerledesgjøring, usynliggjøring, sykeliggjøring og vold. Motmakt jobber for full frihet for LHBTQIA+-personer og mener at dette er en nødvendig forutsetning for et fritt samfunn. * Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, queer, interseksuelle, aseksuelle +

Antirasisme
Dagens samfunn legger til grunn hvithet som norm. Det argumenteres ofte for rasisme overfor etniske minoriteter på kulturelt og religiøst grunnlag, men rettes alltid mot personer basert på karakteristikker som for eksempel navn eller hudfarge. Rasistisk vold og diskriminering utøves av statlige og økonomiske institusjoner og i hverdagslige mellommenneskelige relasjoner. Rasistiske fordommer hindrer folk i å samles i en felles kamp for sine klasseinteresser. Motmakt jobber for et samfunn uten rasisme og uten supremasistisk hvithet.

Minoritetsrettigheter
Nasjonalstaten jobber aktivt med en ensretting av sin befolkning som går utover minoritetsgrupper som romani og urfolk. Avgjørelser fra storsamfunnets side går disproposjonalt utover disse gruppene, uten mulighet til medbestemmelse fra deres side. Med hensyn til kapitalinteresser og nasjonalstatens ensretting, blir livsgrunnlaget til disse gruppene ødelagt og språk og kultur blir kriminalisert eller fortrengt. Motmakt jobber for et samfunn hinsides nasjonalstaten der kulturelle, funksjonsvarierte, etniske og kjønnsvarierte minoriteters interesser og behov blir ivaretatt gjennom direkte aksjon basert på gjensidig hjelp og solidaritet. Videre skal alle på lik linje kunne bestemme over egne liv som individer ved at institusjoner og grupper legger til rette for full deltakelse gjennom direkte demokrati.

Internasjonalisme og antimilitarisme
Krigføring og militarisme legger beslag på enorme ressurser, ødelegger liv og ødelegger planeten. Nasjonalstaters krigføring er aldri i folkets interesse. Kapitalismen er internasjonal og motstanden mot den må også være det. Arbeidere, arbeidsledige og bønder i ulike land har mer til felles med hverandre enn med overklassen som utbytter dem. Motmakt ønsker å bygge praktisk solidaritet på grasrota på tvers av landegrenser og jobber mot imperialisme og krigsindustrien.

Økologi
Vi mener at dagens økonomiske system ikke er, og heller ikke kan bli, økologisk bærekraftig. Kapitalismen er et økonomisk system som krever kontinuerlig vekst. Ubegrenset vekst er uforenlig med de begrensede naturressursene på planeten vi lever på. Vi jobber mot menneskeskapte klimaendringer og miljøødeleggelse og for et nytt økonomisk system som kan være bærekraftig.

Samsvar mellom mål og middel
Motmakt praktiserer de prinsippene vi vil sette til live i et framtidig samfunn. Vi mener midlene vi bruker for å oppnå sosial forandring må være i tråd med målene vi ønsker å oppnå. For å bygge et direktedemokratisk samfunn, må derfor organisasjonen og aksjonene vi utfører organiseres direktedemokratisk. Vi kan ikke tillate rasisme, funkofobi, sexisme, homofobi eller transfobi i organisasjonen, siden Motmakt jobber for et fritt og likestilt samfunn hvor alle deltar etter egne forutsetninger og får etter sine egne behov. Denne utenomparlamentariske måten å organisere politisk aktivisme på er grunnlaget for et frihetlig sosialistisk samfunn. Frihetlig politikk vi si at aktivister går sammen på en likeverdig og frivillig måte for å organisere aksjoner som kan skape endringer i samfunnet og for å organisere arbeidereide direktedemokratiske institusjoner og nettverk.

Direkte aksjon
Motmakt ønsker å skape endringer i samfunnet utenom statlige mekanismer. Middelet for å kunne bygge opp et frihetlig sosialistisk samfunn er hovedsakelig gjennom direkte aksjoner som samler folk gjennom lokale nettverk og direktedemokratiske institusjoner. Direkte aksjon har som mål å gjøre staten og kapitalismen utdaterte som organisatoriske systemer.

Å bygge et nytt samfunn
Motmakt søker å støtte og opprette direktedemokratiske institusjoner som arbeiderstyrte bedrifter, autonome bofellesskap, organisasjoner og nabolagsforeninger. I en krisesituasjon der større samfunnsmessige forandringer er mulig, er det de alternativene som er tilgjengelig og forståelig for folk som blir iverksatt. Derfor jobber Motmakt med å bygge frihetlig sosialisme gjennom direkte aksjon for å kunne skape endringer i hverdagen. Vi mener at en politisk bevegelse bygd på prinsippene av direkte demokrati, direkte aksjon, solidaritet og gjensidig hjelp ikke bare er den beste måten å forandre verden på, men også den eneste måten å redde den på. Vi oppfordrer alle som er enige i plattformen til å melde seg inn!