Organisasjonsregler

§1 Organisasjonens navn
§1.1
Organisasjonens navn er Motmakt

§2 Opptak av medlemmer
§2.1 Alle som er enig i Motmakts politikk slik den er beskrevet i plattform og regler, og har lyst til å være aktive, kan bli aktivistmedlemmer. Motmakt styres og driftes av sine aktivistmedlemmer gjennom direktedemokratiske organer.
§2.2 Regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter, og sentralstyremedlemmer, landsstyremedlemmer og fylkesstyremedlemmer av politiske partier kan ikke være medlem i Motmakt.
§2.2.1 Personer som jobber i eller har tilknytning til politiet, fengselsbetjeninger eller andre tilknyttede yrker som utøver statlig makt mot befolkningen, kan ikke bli medlem.
§2.3 De som sympatiserer med Motmakts politikk, men ikke nødvendigvis ønsker å være aktive, kan bli støttemedlem.
§2.4 Lokallagenes allmøter er ansvarlig for å ta opp nye aktivistmedlemmer. Dersom et potensielt aktivistmedlem bor på et sted hvor det ikke finnes et lokallag, tilfaller vedkommende nærmeste lokallag.
§2.5 Medlemssekretær er ansvarlig for at det nye aktivistmedlemmet får konto til medlemssidene og medlemskap i relevante e-postlister, senest en uke etter at første kontingent er betalt.
§2.6 Aktivistmedlemmer betaler 500 kroner i året, eller en valgfri høyere solidaritetspris. Dersom man melder seg inn etter 1. februar, betaler man kun for gjenværende måneder av året. Dersom man ønsker å bli aktivistmedlem, men ikke er i stand til å betale kontingent, kan dette avtales med økonomiansvarlig eller medlemssekretær. Aktivistmedlemmet får stemmerett når den første betalingen av medlemskontingenten er registrert. Dersom man er over to måneder på etterskudd med kontingenten, og økonomiansvarlig ikke klarer å oppnå kontakt, opphører medlemskapet.
§2.7 Støttemedlemmer kan melde seg inn uten å bli tatt opp av et lokallags allmøte. Støttemedlemmer betaler 250 kroner i året, eller en valgfri høyere solidaritetspris. Støttemedlemmer har møte- og talerett i alle Motmakts beslutningsorganer. Dersom et støttemedlem er over to måneder på etterskudd med kontingenten, opphører medlemskapet.

§3 Eksklusjon av medlemmer
§3.1 Lokallagenes allmøter har rett til å ekskludere et av sine medlemmer dersom hen bryter organisasjonens regler eller opptrer på en måte som er uforenlig med organisasjonens politikk.
§3.2 Man begjærer et medlem ekskludert ved å sende en skriftlig eksklusjonsbegjæring til allmøtet. En slik begjæring skal være saklig og tydelig begrunnet. Allmøtet er forpliktet til å behandle begjæringen så fort som mulig.
§3.3 Et ekskludert medlem har rett til å anke til lokallagets årsmøte innen to uker fra eksklusjonen ble vedtatt av allmøtet.
§3.4 Allmøtet til nærmeste lokallag kan behandle eksklusjonsbegjæringer som gjelder støttemedlemmer.
§3.5 Et ekskludert medlem kan ikke søke om nytt medlemskap i samme lokallag eller et annet lokallag før det er gått ett år etter at medlemmet ble ekskludert.

§4 Lag
§4.1 Medlemskap. Et lag består av minimum tre aktivistmedlemmer som enten er basert på geografi («lokallag») eller på felles beskjeftigelse innenfor et område (f.eks. arbeiderlag, studentlag, pensjonistlag, arbeidslediglag mm.).
§4.2 Lokallag. Aktivistmedlemmer som bor på et sted med lokallag, skal organisere seg gjennom lokallaget. Lokallag skal legge til rette for at medlemmer som bor andre steder kan stemme gjennom proxy eller på Riseup.
§4.3 Felles beskjeftigelse. Alle aktivistmedlemmer kan tilhøre lag basert på felles beskjeftigelse der slike lag finnes. Lag basert på felles beskjeftigelse kan sende en koordinator hver til allmøtet.
§4.4 Opprettelse. Når det eksisterer tre eller flere aktivistmedlemmer tilknyttet enten samme bosted eller samme beskjeftigelse innenfor et område, kan det dannes et lag ved å innkalle til en stiftelseskongress som vedtar lagsregler og velger mandathavere.
§4.4.1 Lagsreglene skal inneholde alle kjerneparagrafene i regelmalen for lag. Laget kan ikke endre kjerneparagrafene, men kan legge til nye paragrafer.
§4.4.2 Lagets navn skal være «Motmakt» etterfulgt av navnet på bostedet, militæravdelingen, studiestedet eller arbeidsplassen.
§4.4.3 Laget er først gyldig når det har blitt godkjent av et nåværende lokallag.
§4.5 Nedleggelse. Lag som ikke følger organisasjonens vedtak eller blir færre enn tre aktivistmedlemmer, kan legges ned av kongressen. Dersom ingen fra det aktuelle lokallaget er til stede på kongressen, har medlemmer av lokallaget klagerett innen en uke etter at avgjørelsen har blitt tatt. Klagen skal da presenteres i et forum alle medlemmer har tilgang til og avgjøres ved hjelp av lynavstemning så snart som mulig.
§4.6 Gjenopprettelse. Et lag som har blitt nedlagt, kan gjenopprettes av kongressen. Laget melder inn saken på vanlig vis. Vedtak om gjenoppretting må inneholde en plan om hvordan man skal løse problemet som førte til nedleggelsen.

§5 Lynavstemning
§5.1 Myndighet. Lynavstemninger er en metode for å ta avgjørelser på mellom allmøter. Lynavstemninger skal ikke inneholde forslag om å bruke mer enn 5000 kr.
§5.2 Begjæring. Begjæring med originalforslag offentliggjøres i forum alle medlemmer har tilgang til. Hvis begjæringen har støtte av 10 % av medlemmene, skal lynavstemningen avholdes. Forslagsstiller må si i begjæringen om den skal være anonym eller ikke. Dersom minst 10 % av medlemsmassen mener at lynavstemningen ikke kan finne sted og de formidler dette under avstemningprosessen, vil lynavstemningen falle bort.
§5.3 Varsling. Når en tiendedel av medlemmene har stilt seg bak begjæringen, skal forslagsstilleren varsle organisasjonssekretæren, som så oppretter lynavstemningen og sender ut varsel med informasjon om hvor man finner avstemningen og frist for å avgi stemme.
§5.4 Avstemning. Fristen for å stemme er 72 timer fra varsel om lynavstemning er sendt ut.
§5.4.1 Beslutninger avgjøres ved to tredjedels (2/3) flertall. Ved avstemninger med flere enn to alternativer, stemmes det først over alle alternativene, deretter over de to alternativene som fikk høyest oppslutning.
§5.4.2 Dersom man ikke klarer å oppnå en beslutning ved avstemning, gjelder følgende:
§5.4.2.1 Ved første gang blir det gitt rom for ny diskusjon, etterfulgt av ny lynavstemning.
§5.4.2.2 Ved andre gang opprettholdes den allerede eksisterende beslutning. Dersom det ikke finnes noen eksisterende beslutning, avgjøres saken ved førstkommende allmøte.

§6 Kongress
§6.1 Kongressen er det høyeste beslutningsdyktige organet i organisasjonen og er det eneste organet med myndighet til å endre organisasjonens navn, logo, plattform og regler.
§6.2 Kongressen møtes årlig, en helg om våren (fortrinnsvis i mai). Organisasjonssekretær har ansvar for å fastsette detaljer for tid og sted.
§6.3 Ordinære kongresser skal alltid behandle følgende saker:
§6.3.1 Årsrapport og regnskap for foregående periode.
§6.3.2 Arbeidsplan og budsjett for kommende periode.
§6.3.3 Valg av mandater.
§6.3.4 Eventuelle endringsforslag til navn, logo, plattform eller regler.
§6.3.5 Eventuelle saker vedrørende lokallag.
§6.4 Innkallelse og innsending av forslag. Organisasjonssekretær har ansvar for å sende ut innkallelse to måneder før kongressen.
§6.4.1 Originalforslag som man ønsker behandlet av kongressen, må offentliggjøres i forum alle medlemmer har tilgang til, tre uker før kongressen. Originalforslag som ikke kommer inn før fristen, vil ikke bli behandlet.
§6.4.2 Endringsforslag til originalforslag skal foreligge minst en uke før kongressen. Endringsforslag som ikke kommer inn før fristen, vil ikke bli behandlet.
§6.4.3 Justeringsforslag til endringsforslag kan legges frem før og under selve kongressen. Forslaget skal fremmes skriftlig på kongressen.
§6.5 Deltakelse. Alle medlemmer har rett til å delta – aktivistmedlemmer med full stemmerett og støttemedlemmer som observatører. Alle som innehar organisasjonsmandater har plikt til å delta. Observatørstatus for ikke-medlemmer innvilges/avslås ved avstemning under åpningen. Observatører har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
§6.6 Beslutningsdyktighet. For at kongressen skal være beslutningsdyktig, må det være flere medlemmer til stede enn medlemmer som har meldt forfall, og innkallelsen må godkjennes. Forfall kan meldes til organisasjonssekretær.
§6.7 Avstemning. Beslutninger avgjøres ved rent flertall. Ved avstemninger med flere enn to alternativer, vinner alternativet med høyest oppslutning. Forslag kan også bestemmes med poengbasert votering dersom 10 % av kongressen ønsker dette. Ethvert medlem kan forlange anonym avstemning. Poengbaserte avstemninger må alltid være anonyme.
§6.7.1 Medlemmer kan mandatere andre medlemmer til å avgi stemme for dem i spesifikke saker som er satt på programmet. Slike mandat må rapporteres skriftlig.
§6.7.2 Dersom man ikke klarer å oppnå en beslutning ved avstemning, gjelder følgende:
§6.7.2.1 Ved første gang blir det gitt rom for ny diskusjon, etterfulgt av ny avstemning.
§6.7.2.2 Ved andre gang faller forslaget.
§6.8 Referat skal føres og offentliggjøres i forum alle medlemmer har tilgang til, senest en uke etter at kongressen har blitt avholdt. Referatet skal behandles på førstkommende allmøte etter publiseringen.

§7 Ekstraordinær kongress
§7.1 En tiendedel av medlemskapet kan kreve avholdelse av ekstraordinær kongress dersom en spesielt presserende sak krever en beslutning fra hele organisasjonen.
§7.2 En ekstraordinær kongress skal kun omhandle den aktuelle saken.
§7.3 Organisasjonssekretær skal sende ut innkallelse og arrangere kongressen mellom to og fire uker etter at beslutningen om å avholde kongressen er vedtatt.

§8 Organisasjonsmandater
§8.1 Alle organisasjonsmandater velges på kongressen. Mandathavere plikter å stå som aktivistmedlemmer.
§8.2 Valgprosess. Hvert medlem som er til stede på kongressen eller har gitt skriftlig mandat til at et annet medlem kan stemme for seg, har én stemme per mandat. Kandidaten som oppnår flest stemmer ved votering, blir valgt til mandatet. Dersom de to kandidatene med høyest oppslutning får like mange stemmer, foretar man en ny avstemning med bare disse to. Den som får flest stemmer blir valgt.
§8.3 Valg til mandater er alltid anonyme.
§8.4 Medlemmer kan tilbakekalle mandathavere som ikke følger opp sine oppgaver eller ikke respekterer begrensningene til mandatet. Dette gjøres ved å sende en begjæring til allmøtet etter gjeldende regler for forslag. Dersom mandathaver tilbakekalles, inntrer vara umiddelbart i stillingen inntil ny mandathaver kan velges.
§8.5 Et medlem kan ikke ha samme mandat mer enn to sammenhengende kongressperioder, og kan ikke ha samme mandat mer enn to ganger i løpet av seks kongressperioder.
§8.6 Organisasjonssekretær. Organisasjonssekretær har ansvar for følgende oppgaver:
§8.6.1 Fasilitere avholdelsen av lynavstemninger, kongress og ekstraordinær kongress, herunder:
§8.6.1.1 Utsendelse av varsler og innkallinger.
§8.6.1.2 Samle original- og endringsforslag til allmøtet.
§8.6.1.3 Skaffe eventuelle lokaler.
§8.6.1.4 Sende ut allmøtets endelige forslag til avstemning i lokallagene.
§8.6.1.5 Samle inn resultatene fra avstemningene i lokallagene, oppsummere og publisere dem i forum alle medlemmer har tilgang til.
§8.6.1.6 Publisere referater og sørge for at tidsfrister i den forbindelse blir overholdt.
§8.6.2 Avlegge rapport til kongressen og eventuelt allmøtet, dersom det kreves.
§8.6.3 Være mentor og vara for påfølgende organisasjonssekretær, herunder:
§8.6.3.1 Være tilgjengelig for å svare på spørsmål som påfølgende organisasjonssekretær ønsker å stille.
§8.6.3.2 Fungere som vara dersom påfølgende organisasjonssekretær forhindres i å utføre oppgaver eller får mandatet inndratt.
§8.7 Medlemssekretær. Medlemssekretær har ansvar for følgende oppgaver:
§8.7.1 Sjekke organisasjonens kontaktmail regelmessig og informere medlemmene om henvendelser av allmenn interesse, samt besvare spørsmål stilt til organisasjonen via nevnte kontaktmail, om nødvendig etter konsultasjon med medlemmene.
§8.7.2 Være behjelpelig med å svare på eventuelle spørsmål som potensielle og nye medlemmer måtte ha.
§8.7.3 Gi nye medlemmer tilgang til interne forumer innen en uke etter at nytt medlemskap er godkjent.
§8.7.4 Behandle eksklusjonsbegjæringer i henhold til eksklusjonsparagrafen.
§8.7.5 Holde medlemsregisteret ajourført.
§8.7.6 Avlegge rapport til kongressen og eventuelt allmøtet dersom det kreves.
§8.7.7 Være mentor og vara for påfølgende medlemssekretær, herunder:
§8.7.7.1 Være tilgjengelig for å svare på spørsmål som påfølgende medlemssekretær ønsker å stille.
§8.7.7.2 Fungere som vara dersom påfølgende medlemssekretær forhindres i å utføre oppgaver eller får mandatet inndratt.
§8.8 Økonomiansvarlig. Økonomiansvarlig har ansvar for følgende oppgaver:
§8.8.1 Føre løpende regnskap, samt bokføre inntekter og utgifter.
§8.8.2 Utbetale vedtatte utgifter.
§8.8.3 Fakturere medlemskontingent og følge opp medlemmer.
§8.8.4 Gjennomføre og utbetale fordeling av medlemskontingenter til lokallagene.
§8.8.5 Utarbeide månedlige økonomirapporter til allmøtet.
§8.8.6 Avlegge regnskap og rapport på kongress.
§8.8.7 Stille forslag til årsbudsjett på kongress.
§8.8.8 Dokumentere bokføringen løpende overfor økonomiassistentene.
§8.8.9 Opplyse om saldo innen en uke etter anmodning fra et medlem.
§8.8.10 Legge frem og svare på spørsmål om regnskapet for allmøtet, dersom et medlem ønsker det.
§8.8.11 Være mentor og vara for påfølgende økonomiansvarlig, herunder:
§8.8.11.1 Være tilgjengelig for å svare på spørsmål som påfølgende økonomiansvarlig ønsker å stille.
§8.8.11.2 Assistere påfølgende økonomiansvarlig med å få kjennskap til arbeidsmetoder, verktøy og regnskapets poster.
§8.9 Økonomiassistent. Det velges om mulig to økonomiassistenter på hver kongress. Økonomiassistentene assisterer og kontrollerer økonomiansvarlig med dennes oppgaver herunder:
§8.9.1 Kontrollere at økonomiansvarligs bokføring av inntekter og utgifter er korrekte.
§8.9.2 Assistere økonomiansvarlig i utarbeidelsen av månedlige økonomirapporter, samt regnskap og rapport på kongress.
§8.9.3 Fungere som vara dersom økonomiansvarlig forhindres i å utføre oppgaver eller får mandatet inndratt. Økonomiassistenten som fikk flest stemmer under valget, får status som første vara, den andre som andre vara.
§8.10 Internasjonal koordinator. Internasjonal koordinator har ansvar for følgende oppgaver:
§8.10.1 Kontakte lignende organisasjoner i andre land for å igangsette samarbeid basert på Motmakts politiske plattform.
§8.10.2 Få til utveksling av aktivister mellom organisasjoner og land for å styrke internasjonalt samarbeid og solidaritet.
§8.10.3 Bidra til å knytte solidariske relasjoner og gjennomføre aktiviteter med tilsvarende organisasjoner internasjonalt.

§9 Økonomi
§9.1 Motmakts lokallag er selvstendige økonomiske enheter. Motmakts lokallag kan administrere egen økonomi så sant det samsvarer med øvrige regler og de forpliktelser som lokallag har overfor organisasjonen.
§9.2 Økonomirapport. Økonomirapporten er en månedlig rapport som skal offentliggjøres i forum alle medlemmer har tilgang til, senest tre dager før første allmøte i måneden. Den skal som et minimum inneholde:
§9.2.1 Rapport fra den foregående måneden.
§9.2.2 Oversikt over den foregående månedens inntekter og utgifter.
§9.2.3 Oversikt over kontingentfordeling.
§9.3 Kontingent. Kontingentsatsene er beskrevet under §2 Opptak av medlemmer. Kontingent betales inn til organisasjonen og fordeles så mellom organisasjon og lokallag. Fordelingen skjer den 1. hver kalendermåned og tar utgangspunkt i summen som har kommet inn på konto den foregående måneden. 20 % forblir på organisasjonskontoen. De resterende 80 % fordeles mellom lokallagene basert på prosentandelen medlemsantallet til lokallagene utgjør. Her brukes følgende metode/formel: Antall aktivistmedlemmer = X. Lagenes medlemsantall = Z. 100/X = Y. Y x Z = lagets prosentandel. 80 %/100 x lagets prosentandel = summen laget skal få utbetalt. Medlemmer som har ubetalte fakturaer, regnes ikke med i utregningen. Fakturering skjer den 1. januar hvert år, i tillegg til innen en uke etter innmelding.